Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB mất phân vùng cho anh sơn ngày 04/01/2016

Ổ cứng cần Cứu dữ liệu của anh Sơn

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB mất phân vùng cho anh Sơn – 0969 079 145 ngày 04/01/2016. Anh Sơn có tạo phân vùng 30GB chứa phần mềm tính tiền nhưng do ổ cứng bị bad ngay đoạn thông

Posted in khách hàng Tagged with: ,