Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc.

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc. Ổ cứng của chị hà vẫn detect nhưng do bị bad đầu đọc nên không thể copy được. Thiên Tân đã kiểm tra

Posted in khách hàng Tagged with: , ,