Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi

Posted in khách hàng