Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB

Posted in khách hàng