Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu từ xa

Cứu dữ liệu từ xa được thực hiện khi ổ cứng của bạn vẫn còn nhận và bạn không có thời gian để mang ổ cứng tới Thiên Tân.

Những trường hợp cứu dữ liệu từ xa qua mạng chúng tôi sẽ sử dụng những phần mềm Remote Desktop thông dụng để thực hiện như Logmein, Teamview.

Thời gian cứu dữ liệu, khả năng thành công so với trực tiếp mang ổ cứng tới Thiên Tân là như nhau không có sự khác biệt nào vì vậy các bạn cứ yên tâm.

Trong thời gian Thiên Tân kiểm tra máy của bạn màn hình có thể bị tối đen hoặc chế độ logoff.

Posted in Cứu dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>