Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017.

Cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu Server

Posted in khách hàng, khách hàng server