Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu server raid 5 X 5 HDD sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

Cứu dữ liệu server raid 5 X 6 HDD  sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

HDD sở GT Đồng Nai

HDD sở GT Đồng Nai

Posted in khách hàng, khách hàng server