Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 7 ổ SAS 600GB cho công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp ngày 7/3/2017

Cứu dữ liệu Server Raid 5 X 7 ổ SAS 600GB cho công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp ngày 7/3/2017. Raid 5 của công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp bị lỗi Raid có 2 ổ không nhận. Toàn bộ dữ liệu của công ty được phục hồi nhanh chóng sau hơn 1 ngày. Lãnh đạo công ty đã sang cảm ơn Thiên Tân và mang dữ liệu về tiếp tục sử dụng.

Cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu Server

Posted in khách hàng, khách hàng server