Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Samsung 320g chết đầu đọc cho A.Lợi-09736745xx. Ngày 03/09/2016

Cứu dữ liệu Samsung 320gb gõ đầu đọc cho Anh Lợi – 09736745xx. Thiên tân tiếp nhận ổ của anh với tình trạng chết đầu đọc và bị kiến chui mâm đĩa và đã can thiệp không thành công bởi 1 đơn vị khác. Sau khi vệ sinh mâm đĩa và thay đầu đọc, toàn bộ dữ liệu của

Samsung bị kiến chui mâm đĩa

anh Lợi đã được phục hồi 100% với khoảng 3h làm việc

Posted in khách hàng Tagged with: ,