Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Cơ ngày 15/11/2017.

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

 

Posted in khách hàng