Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mỏng 160GB lỗi firmware, bad sector nặng ngày 11/2/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mỏng 160GB lỗi firmware, bad sector nặng ngày 11/2/2017. Ổ cứng là của công ty TNHH Vận Tải dịch vụ tổng hợp An Bình – Khối 2, TT Núi Thành, Quảng Nam. Dữ liệu hàng hóa lưu trữ của công ty gần 10 năm. Sau vài click chuột đơn giản ổ cứng của công ty An Bình đã được phục hồi đầy đủ không thiếu file nào.

Posted in khách hàng