Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết đầu đọc cho anh Duy Nguyễn

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết đầu đọc cho anh Duy Nguyễn.

 

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu

Posted in khách hàng