Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương.

Cứu dữ liệu ổ cứng bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng bad sector

Posted in khách hàng Tagged with: , ,