Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Bad sector

Posted in khách hàng