Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad cho anh Quốc ngày 9/9/2017

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị bad cho anh Quốc ngày 9/9/2017.

Ổ cứng của anh Quốc

Ổ cứng của anh Quốc

Posted in khách hàng