Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western Digital cho em Hạnh ngày 15/3/2018

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western Digital cho em Hạnh ngày 15/3/2018. Khi Thiên Tân tiếp nhận ổ cứng của em Hạnh, ổ cứng nhận nhưng rất chậm và không nhìn thấy dữ liệu, chỉ detect trong Manage.

Đây là lỗi bad đầu đọc, lỗi phổ biến nhất trong các lỗi đối với ổ cứng gắn ngoài của western. Trong trường hợp này Thiên Tân sẽ tiến hành backup dữ liệu trên các Head không bị lỗi sau đó tiến hành thay đầu đọc trong phòng sạch và tiến hành backup dữ liệu trên đầu còn thiếu.

Do em Hạnh cần gấp dữ liệu nên Thiên Tân đã làm nhanh cho em lấy ngay trong ngày.

Cứu dữ liệu nhanh cho em Hạnh

Cứu dữ liệu nhanh cho em Hạnh

Posted in khách hàng