Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu NAS Synology chạy 2 mảng Raid 0 8TB cho công ty Xingfa

Cứu dữ liệu NAS Synology chạy 2 mảng Raid 0 8TB cho công ty Xingfa.

Cứu dữ liệu NAS

Cứu dữ liệu NAS

Posted in khách hàng, khách hàng server