Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017.

Cứu dữ liệu NAS

Cứu dữ liệu NAS

Posted in khách hàng, khách hàng server