Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 160GB bị hư đầu đọc cho anh Đệ

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 160GB bị hư đầu đọc cho anh Đệ.

Cứu dữ liệu kế toán cho anh Đệ

Cứu dữ liệu kế toán cho anh Đệ

 

Posted in khách hàng