Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu box western 500GB cho anh Lâm bị hư đầu đọc ngày 7/1/2016

Cứu dữ liệu box western 500GB anh Lâm – 0908 127 20X hư đầu đọc ngày 7/1/2016. Dữ liệu cá nhân  của anh Lâm hơn 140GB bao gồm hình ảnh và video.

Toàn bộ dữ liệu được cứu ra hết trong vòng 1 ngày. không có file nào bị lỗi hay không đọc được.

Cứu dữ liệu box western anh Lâm

Cứu dữ liệu box western anh Lâm

Posted in khách hàng Tagged with: