Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu box transcend 1TB bị lỗi kẹt cơ cho anh Lưỡng ngày 10/9/2017

Cứu dữ liệu box transcend 1TB bị lỗi kẹt cơ cho anh Lưỡng ngày 10/9/2017.

Cứu dữ liệu ổ cứng kẹt cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng kẹt cơ

Posted in khách hàng