Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương

cứu dữ liệu

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Laptop dòng mới bị hư đầu đọc cho anh Tuệ

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Laptop dòng mới bị hư đầu đọc cho anh Tuệ.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hải

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hải.

Posted in khách hàng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Laptop bị hư đầu đọc cho chị Hà

Cứu dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Laptop bị hư đầu đọc cho chị Hà

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng western 500GB bị hư đầu đọc cho anh Doanh

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB bị hư đầu đọc cho anh Doanh.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Segate 160 bị hư đầu đọc cho công ty cơ khí Thành Đạt

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Segate 160 bị hư đầu đọc cho công ty Thành Đạt. Công ty chuyên sản xuất bình xăng con xe máy.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Tuyến

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Tuyến.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB (nằm trong box) hư đầu đọc cho anh Thuận

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB (nằm trong box) hư đầu đọc cho anh Thuận

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate dòng cũ 7200.10 bị hư cơ cho anh Tòng – Long An

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate dòng cũ 7200.10 cho anh Tòng – Long An

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu server raid 5 X 5 HDD sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu server raid 5 X 6 HDD  sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

Posted in khách hàng, khách hàng server