Ổ cứng cứu dữ liệu của anh Nghĩa

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western Digital 1TB anh Nghĩa

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB anh Nghĩa. Ổ cứng của anh Nghĩa bị hư đầu đọc đã mang qua một số trung tâm khác nhưng cứu không thành công hoặc giá quá cao.

Ổ cứng chép và ổ cứu dữ liệu của a Nghĩa

Sau 1 ngày toàn bộ 500GB dữ liệu của anh Nghĩa đã hoàn thành. Anh Nghĩa vào kiểm tra dữ liệu và xác nhận toàn bộ dữ liệu đã cứu thành công