Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi phân vùng bị xóa trong ổ cứng western 1TB cho anh Hòa ngày 10/4/2017

Phục hồi phân vùng bị xóa trong ổ cứng western 1TB cho anh Hòa ngày 10/4/2017. Ổ cứng của anh Hòa có 4 phân vùng sau khi nhờ bạn format ổ C thì mất luôn vùng dữ liệu D. Thiên Tân đã dùng tool DDP để scan phân vùng bị mất sau 30 phút toàn bộ phân vùng đã được trả lại như cũ, cấu trúc file thư mục còn nguyên.

Phục hồi phân vùng bị xóa

Phục hồi phân vùng bị xóa

Posted in khách hàng