Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu Box western 500GB bad sector cho anh Vỹ ngày 25/6/2017

Phục hồi dữ liệu Box western 500GB bad sector cho anh Vỹ ngày 25/6/2017. Ổ của anh Vỹ quay êm nhưng detect rất chậm.

Phục hồi dữ liệu box western 500GB

Phục hồi dữ liệu box western 500GB

Posted in khách hàng