Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu hình ảnh cá nhân trong ổ cứng di động 1TB hư đầu đọc cho anh Đức ngày 6/5/2017

Cứu hình ảnh cá nhân trong ổ cứng di động 1TB hư đầu đọc cho anh Đức ngày 6/5/2017. Thiên Tân nhận được rất nhiều ổ cứng giống như của anh Đức, một số vẫn còn nhận nhưng báo đòi format hoặc thấy dữ liệu nhưng không copy ra được. Những ổ cứng này đã bị hư một số đầu đọc nên muốn lấy được toàn bộ dữ liệu bắt buộc phải thay đầu đọc. Với ổ cứng của anh Đức, Thiên Tân đã thay đầu đọc và lấy toàn bộ dữ liệu ra trong vòng 1 ngày khoảng 500GB.

Cứu dữ liệu cho anh Đức

Cứu dữ liệu cho anh Đức

Posted in khách hàng