Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Sas 72GB mất dữ liệu không rõ nguyên nhân ngày 20/6/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Sas 72GB mất dữ liệu không rõ nguyên nhân ngày 20/6/2017. Ổ cứng là của anh Kha, khách hàng ở Vĩnh Long gửi nhà xe lên Thiên Tân.

 

Cứu dữ liệu ổ cứng Sas 72GB

Cứu dữ liệu ổ cứng Sas 72GB

Posted in khách hàng